Patiëntendossier: uw medische gegevens

Inleiding

In onze praktijk zijn de werkafspraken t.a.v. overdracht van gegevens, informatie en dossiers op een meer protocollaire wijze afgesproken en vastgelegd. Dit om de privacy van onze patiënten nog beter te beschermen en te respecteren.

Zo kennen wij procedures rond:

  • Verstrekken van medische en persoonlijke gegevens, uitslagen en overige informatie aan patiënten, verzorgers (incl. ouders van kinderen</> 16 jaar), mantelzorgers;
  • Overdracht van dossier bij verhuizing.

Deze werkafspraken zijn gebaseerd op de wettelijke rechten en plichten die van toepassing zijn op de privacywetgeving in Nederland, de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en de voorschriften van de KNMG( Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst).

Dit betekent dat het overdragen van dossiers en het geven van informatie over uitslagen e.d. voortaan misschien op een andere manier gaat dan u gewend bent. Ook informatie die een gezins- of familielid betreft wordt volgens een striktere werkwijze wel/niet verstrekt.

Verstrekken van medische en persoonlijke gegevens

Afschriften van uitslagen, brieven of de verslaglegging in het medisch dossier worden pas gegeven na beoordeling door en een eventuele uitleg van de huisarts. Het verstrekken van nadere medische informatie gebeurt alleen door de huisarts of huisarts in opleiding of na diens toestemming.

Daarbij geldt:

  • Partner: U kunt geen informatie voor- en over uw partner opvragen als dit niet met zijn/haar uitdrukkelijke schriftelijke of mondelinge toestemming is. Deze toestemming wordt voor elke keer vastgelegd in het dossier.
  • Kinderen : Voor kinderen tot 16 jaar hebben ouders wettelijk recht op deze informatie.

Echter: kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen bezwaar maken tegen dat recht en aangeven dat schriftelijke en mondelinge informatie niet aan hun ouders mag worden gegeven. Ook als het verstrekken van informatie strijd oplevert met de zorg van een goed hulpverlener, kan de huisarts besluiten om geen informatie te geven aan de ouders.

Een kind 16 jaar of ouder mag zelf beslissingen nemen over de medische behandeling. Er is dan geen toestemming meer nodig van de ouders en ouders worden alleen geïnformeerd over de behandeling als het kind dat wil. Ouders mogen ook niet zonder toestemming van het kind informatie opvragen of het medisch dossier lezen.

Als ouders gescheiden zijn kunnen zij allebei het ouderlijk gezag hebben. Dat betekent dat ze allebei recht hebben om te beslissen over de behandeling en het medisch dossier mogen lezen. Ook al is één ouder meer betrokken bij de dagelijkse zorg dan de ander. Dit is alleen van toepassing op kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

Betreft

Toestemming voor:

Opmerking

Kind < 12 jaar

Beide ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers

Indien ouders zijn gescheiden en ze delen het ouderlijk gezag hebben ze dus beiden recht op inzage.

Kind 12-16 jaar

Beide ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers indien het kind daar toestemming voor geeft.

 

Ouder dan 16 jaar

Alleen patiënt zelf of iemand die door hem of haar schriftelijk en of mondeling is gemachtigd. Indien er mondeling toestemming wordt gegeven wordt dit altijd genoteerd in het dossier.

Voor verzekeraars en andere medische instanties is altijd een schriftelijke machtiging nodig, deze moet tevens in het dossier worden opgeslagen.

Overleden patiënt

Niemand, indien er toch navraag wordt gedaan altijd overleg met huisarts

 

Wanneer een ouder geen ouderlijk gezag heeft mag hij/zij nooit over de behandeling beslissen.

  • Uw Ouders: Als u gerechtigd bent om informatie over- en voor (één van-) uw ouders op te vragen/ te verstrekken, dan moet de schriftelijke of mondelinge toestemming van de betreffende ouder aan de huisarts in het dossier vastgelegd zijn.
  • Verzorgers: Als u gerechtigd bent om informatie over- en voor degene die u verzorgt, te vragen/ te verstrekken, dan moet de schriftelijke of mondelinge toestemming van de betreffende patiënt aan de huisarts in het dossier vastgelegd zijn.
  • Instanties: Voor informatie aan instanties (advocaat, politie, verzekeringsmaatschappij, bedrijfsarts)        is altijd uw schriftelijke machtiging nodig en dan betreft het alleen bepaalde specifiek informatie en dat ook voor een bepaalde termijn. Verstrekken van informatie door de huisarts aan instanties gebeurt uitsluitend schriftelijk.

Voor het melden van besmettelijke ziekten aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), is géén toestemming nodig van de patiënt.

Overdracht van dossiers bij verhuizing.

Wettelijke regeling: In de WBGO heeft de huisarts de plicht om een dossier aan te leggen en dit 15 jaar te bewaren of zoveel langer als nodig is. De huisarts is eigenaar van het dossier en heeft de zeggenschap over de opneming en wijziging van de gegevens. Deze verplichting wordt bij verhuizing overgedragen aan de nieuwe huisarts.

Bij het vertrek uit onze praktijk zal de assistente u vragen een uitschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen waarin u toestemming geeft voor de overdracht van het medisch dossier aan de volgende huisarts en waarin aangegeven wordt hoe u wilt dat de overdracht plaatsvindt.

!!! Alle leden van een gezin vanaf 12 jaar moeten een uitschrijfformulier tekenen bij verhuizing.

Het papieren dossier wordt (per post) overgedragen aan nieuwe huisarts.
Dit is ook van toepassing als een gezinslid van 12 jaar of ouder als enige de praktijk verlaat.

Aanvullende informatie:

De huisarts bewaart uw dossier zolang niet duidelijk is wie de nieuwe huisarts is.

Geeft u geen toestemming voor de overdracht van het dossier, dan bewaren wij het dossier.

In het geval u niet wilt dat wij niet weten wie uw nieuwe huisarts is, bewaren wij uw dossier.

Op uw verzoek krijgt een kopie van uw dossier mee. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht (25 cent per pagina).

Indien het dossier elektronisch aan de nieuwe huisarts wordt verzonden blijft het elektronisch nog 1 jaar bewaard om evt. lopende zaken te kunnen afhandelen of vragen te beantwoorden van overige zorgverleners t.a.v. de informatie zoals bekend tot de datum van vertrek.